Oferta edukacyjna
37-100 Łańcut, ul. Armii Krajowej 51A, tel.17 225 2286, fax.17 225 6893
e-mail: szkola@zstlancut.pl
 • Zarejestruj

KIEROWCA MECHANIK

1. Opis zawodu:

   Obecnie (według badań) potrzebnych w Polsce jest około 200 tys. kierowców kat. C+E, co daje gwarancję uczniom po skończeniu szkoły, na podjęcie dobrze płatnej pracy i rozpoczęcie dorosłego życia zawodowego. W toku 3-letniej nauki w Branżowej Szkole I stopnia uczeń zdobywa wykształcenie ogólne i zawodowe, a po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zakresie eksploatacji środków transportu drogowego uzyskuje tytuł zawodowy – kierowcy mechanika.

2. Informacje dodatkowe:

   Szkoła przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie o transporcie drogowym. Kształcenie w zakresie kwalifikacji wstępnej odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Uczniowie mogą poszerzyć kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach organizowane przez PCKPiEZ w Łańcucie uzyskując dodatkowe uprawnienia:

- spawacza,
- operatora wózków widłowych,
- diagnosty samochodowego,

3. Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu technika pojazdów samochodowych jest zdanie dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacja1:
AU.64. Eksploatacja środków transportu drogowego (AU.64.).

4. Sylwetka absolwenta:

 Do zadań kierowcy mechanika należy:

1. Obsługa środków transportu drogowego

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje środków transportu drogowego;
2) wyjaśnia budowę oraz zasady działania podzespołów i zespołów środków transportu
drogowego;
3) rozpoznaje instalacje oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w środkach;
transportu drogowego;
4) ocenia stan techniczny środków transportu drogowego;
5) wykonuje czynności związane z obsługą środków transportu drogowego;
6) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów środków transportu drogowego;
7) dobiera metody napraw środków transportu drogowego;
8) posługuje się narzędziami i przyrządami kontrolno-pomiarowymi;
9) dobiera części zamienne oraz materiały eksploatacyjne;
10) wykonuje czynności związane z naprawą i konserwacją środków transportu drogowego;
11) posługuje się dokumentacją techniczno-eksploatacyjną środków transportu drogowego;
12) oblicza koszty związane z eksploatacją środków transportu drogowego.

2. Użytkowanie środków transportu drogowego

Uczeń:

1) klasyfikuje środki transportu drogowego;
2) określa parametry techniczno-eksploatacyjne środków transportu drogowego;
3) dobiera środki transportu drogowego do rodzaju i właściwości przewożonych rzeczy;
4) przestrzega zasad rozmieszczania, mocowania oraz zabezpieczania przewożonych rzeczy;
5) korzysta z urządzeń pomocniczych stosowanych w środkach transportu drogowego;
6) posługuje się tradycyjnymi mapami drogowymi oraz elektronicznymi systemami nawigacji satelitarnej;
7) odczytuje i interpretuje wskazania urządzeń kontrolno-pomiarowych stosowanych w środkach;
transportu drogowego;
8) przestrzega norm czasu pracy kierowcy;
9) prowadzi dokumentację związaną z przewozem drogowym;
10) przestrzega przepisów prawa dotyczących użytkowania środków transportu drogowego;
11) przestrzega przepisów prawa związanych z przewozem drogowym rzeczy;
12) wykonuje usługi transportowe zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi tych usług;
13) prowadzi i obsługuje pojazdy samochodowe w zakresie niezbędnym do uzyskania
kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie o transporcie drogowym.

5. Kierowca mechanik znajdzie zatrudnienie w:

   Będzie mógł pracować w firmach transportowych związanych z przewozem osób i towarów, będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako kierowca mechanik, a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Oferta edukacyjna 2019

 •  

   

   

    

      

   

        Nauka w technikum, dla absolwentów szkół gimnazjalnych trwa cztery lata, dla absolwentów szkół podstawowych trwa pięć lat. W tym czasie realizowane są zajęcia edukacyjne obejmujące kształcenie ogólne oraz kształcenie zawodowe w formie teoretycznej i praktycznej, dające odpowiednie przygotowanie zawodowe /tytuł zawodowy technika/, umożliwiający bezpośrednio po ukończeniu szkoły podjęcie pracy zawodowej, czego nie umożliwia ukończenie liceum ogólnokształcącego.

   

        Kształcenie ogólne w technikum jest realizowane w tym samym zakresie jak w liceum ogólnokształcącym. W przeciwieństwie do LO uczniowie wybierają nie trzy lub cztery przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym, tylko dwa. Przedmioty te muszą być powiązane pod względem treści nauczania z nauczanym zawodem. Po ukończeniu szkoły absolwenci technikum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości kontynuować naukę na wyższych uczelniach w wyuczonym lub innym zawodzie lub specjalności.

   

       Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia edukacyjne realizowane w formie teoretycznej, praktycznej i praktykę zawodową realizowaną u pracodawcy. Liczba godzin przeznaczona na realizację kształcenia teoretycznego jest taka sama jak liczba godzin przeznaczona na kształcenie praktyczne i wynosi w całym cyklu nauczania po 750 godzin, łącznie 1500 godzin. Nauka wiadomości i umiejętności zawodowych w wybranym przez uczniów zawodzie odbywa się na zajęciach edukacyjnych w szkole i centrum kształcenia praktycznego z zakresu wyodrębnionych kwalifikacji zawodowych, opisanych pod względem merytorycznym w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. W każdym zawodzie na poziomie technikum wyodrębnionych jest dwie kwalifikacje.

   

       Z wiadomości i umiejętności objętych wybraną kwalifikacją przeprowadzane są w trakcie nauki w szkole egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdanie egzaminu z kwalifikacji zawodowej zostaje potwierdzone przez wydanie świadectwa przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Uczniowie, którzy spełnią warunek: ukończyli szkołę, uzyskali pozytywny wynik w zakresie wszystkich kwalifikacji zawodowych, uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Uzyskanie dyplomu zawodowego nadaje absolwentowi szkoły tytuł zawodowy technika, uprawniający do podjęcie pracy zawodowej w wyuczonym lub pokrewnych zawodach. Absolwenci szkoły mający uprawnienia zawodowe w wyuczonym zawodzie mogą poszerzać je zdobywając dodatkowe uprawnienia, w oparciu o system kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       Nauka w Branżowej Szkole I stopnia, dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych trwa trzy lata. W tym czasie realizowane są zajęcia edukacyjne obejmujące kształcenie ogólne, kształcenie zawodowe w formie teoretycznej i praktycznej. Po ukończeniu szkoły uczeń jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w wybranym zawodzie. Z racji tylko trzech lat nauki uczniowie nie uzyskują pełnego wykształcenia ogólnego.
  Przedmioty ogólnokształcące realizowane są tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących.


       W Branżowej Szkole I stopnia szczególny nacisk położono na kształcenie zawodowe. W ciągu trzech lat nauki, przeznaczono na nie aż 1600 godzin zajęć edukacyjnych z tego ponad 60% całego czasu przeznaczono na kształcenie zawodowe – praktyczne /960 godz./. Zajęcia zawodowe – praktyczne odbywają się w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie, placówce położonej bezpośrednio w pobliżu szkoły. Uczniowie w wybranym zawodzie na zajęciach edukacyjnych kształcenia zawodowego nabywają wiadomości i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu z kwalifikacji zawodowej przypisanej do wybranego zawodu. Po zdaniu egzaminu zawodowego i ukończeniu szkoły absolwenci uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Daje on tytuł zawodowy np. mechanik samochodowy uprawniający do podjęcia pracy zawodowej w wyuczonym zawodzie.


       Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia uzyskując po ukończeniu szkoły, wykształcenie średnie, możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz tytuł technika. Mogą również poszerzać kwalifikacje zawodowe w systemie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 •  

   

   

   

  Nowość !!!

   

   Ogłaszamy nabór do liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi o specjalności piłka nożna i gry zespołowe /piłka nożna i koszykówka/.


       Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie od roku szkolnego 2019/2020 rozpoczyna rekrutację do klasy I Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi o specjalności piłka nożna i gry zespołowe. Do klasy „sportowej” zapraszamy uczniów, absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych, którzy uprawiają sport wyczynowo, uczęszczają do klas sportowych lub młodzież aktywną fizycznie, która chciałaby rozwijać i poszerzyć swoje umiejętności sportowe.


       Program kształcenia w liceum ogólnokształcącym z oddziałami sportowymi obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne opisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego /m. in. naukę języka angielskiego i niemieckiego oraz wybór od dwóch do czterech przedmiotów w zakresie rozszerzonym/ oraz zwiększenie ilości godzin wychowania fizycznego do 10 godzin tygodniowo. Kształcenie sportowe odbywa się w oparciu o programy szkolenia sportowego opracowane we współpracy z Polskimi Związkami Sportowymi w danej dyscyplinie sportu i zatwierdzone przez Ministra ds. Sportu, co zapewnia uczniom i zawodnikom ciągłość profesjonalnego szkolenia sportowego, możliwość rozwijania uzdolnień i osiągania wysokich wyników w rywalizacji sportowej.


       Zapewniamy wysoki poziom kształcenia ogólnego i szkolenia sportowego poprzez staranny dobór doświadczonej kadry pedagogicznej i trenerskiej.


  Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

  Rodzaj czynności:

  Termin:

  - złożenie wniosku o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi

  oraz

  - orzeczenia o stanie zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 22.07.2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

  od 29 kwietnia 2019 r. do 15 maja 2019 r.

  - przeprowadzenie próby sprawności fizycznej

  17 maja 2019 r. godz. 10.00

  /do 31 maja 2019 r./

  - podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej

  do 11 czerwca 2019 r.

  - uzupełnienie złożonego wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

  21 – 25 czerwca 2019 r.

  do godz. 15.00

  - podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  5 lipca 2019 r.

  do godz. 10.00

  - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego /jeżeli nie były złożone w uzupełnieniu wniosku/

  od 5 do 10 lipca 2019 r.

  - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

  12 lipca 2019 r. do godz. 10.00

   

  Zasady przeprowadzenia testu sprawności fizycznej


   Od roku 2018/2019 przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie funkcjonuje hala sportowa w skład której wchodzą:

   

  - sala sportowa do gier zespołowych o wymiarach 45,6 m x 26,0 m przy wysokości od 770 cm do 943 cm, w której znajdą się pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz dwa treningowe boiska do piłki siatkowej i 4 kosze treningowe /w poprzek sali/. Od strony zachodniej w sali sportowej umieszczono systemowe trybuny teleskopowe z 200 miejscami siedzącymi.
  - sala gimnastyczna, na poddaszu o powierzchni 153 m2 z przeznaczeniem na aerobik, fitness i siłownię.

   

     Uzupełnieniem części sportowej jest nowoczesne zaplecze socjalno – sanitarne /pokoje trenerskie, szatnie, magazyny sportowe, itp./. Obok hali sportowej znajduje się odrębny budynek siłowni szkolnej w skład którego wchodzą sala do ćwiczeń siłowych i sala do ćwiczeń gimnastycznych oraz boiska do koszykówki i piłki nożnej.

   

    Obok szkoły zlokalizowana jest Bursa Szkolna, w której mogą znaleźć zakwaterowanie uczniowie z poza Łańcuta.

   

   

     W Zespole Szkól Technicznych w Łańcucie od 1997 roku z inicjatywy nauczyciela WF Pana dr Adama Bieleckiego działa Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "ZIELONI" Łańcut. Zawodnicy kluby, głównie uczniowie i absolwenci szkoły rozwijali swoje pasje sportowe w sekcjach zapasów w stylu wolnym i klasycznym, a od roku 2005 r. w sekcji sportów siłowych. O profesjonalizmie i wysokim poziomie pracy trenera i zawodników Klubu najlepiej świadczą wyniki osiągane w rywalizacji sportowej, na zawodach rangi Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata. Niektóre z nich prezentuje poniższa tabela:

   

  Lp.

  Nazwa i miejsce imprezy

  Miejsce i termin

  zawodów

  Klub reprezentowali

  nazwiska zawodników

  Kat.

  Wag.

  Zdobyte medale

  Uwagi

  złoto

  srebro

  brąz

  razem

  1.

  Mistrzostwa Europy Seniorów w wyciskaniu sztangi leżąc.

  Bratysława – Słowacja

  7-9.08.2008r.

  1.Bielecki Grzegorz

  67.5kg

  -

  -

  -

  -

  IV-miejsce

  2.

  Mistrzostwa Świata w wyciskaniu sztangi leżąc juniorów do lat 23 (w sprzęcie).

  Pilsen-Czechy

  01-04.07.2009r.

  1.Bielecki Grzegorz

  75kg

  -

  -

  -

  -

  VI -miejsce

  3.

  Mistrzostwa Świata w wyciskaniu sztangi leżąc juniorów do lat 23 (w sprzęcie).

  Killeen-Texas; USA 
  24 -29. 05.2010r.

  1.Bielecki Grzegorz

  67.5kg

  -

  -

  1- J23

  1

   

  4.

  Mistrzostwa Świata w wyciskaniu sztangi leżąc juniorów do lat 23 (w sprzęcie).

  Kowno-Litwa

  17.05. 2013r.

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  -

  -

  -

  -

  IV-miejsce

  2.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  -

  -

  -

  IV-miejsce

  5.

  Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 23 w wyciskaniu sztangi Leżąc juniorów do lat23
   (w sprzęcie).

  Rodby (Dania)
  20-24.05.2014r.

  1.Porębny Paweł

  59kg

  -

  -

  1- J18

  1

   

  2.Sroczyk Marta

  52kg

  -

  -

  -

  V - miejsce

  3.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  -

  -

  V - miejsce

  4.Paszko Andrzej

  66kg

  -

  -

  -

  IV - miejsce

  5. Puchalik Wojciech

  74kg

  -

  -

  -

  V – miejsce

  6.

  Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 23 w wyciskaniu sztangi Leżąc juniorów do lat23
  (w sprzęcie).

  Sundsvall (Szwecja)
  20 -24.05.2015r.

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  1- J23

  -

  -

  4

   

  2.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  -

  1- J23

   

  3.Kojder Michał

  83kg

  -

  1- J18

  -

   

  4.Porębny Paweł

  59kg

  -

  -

  1- J18

   

  5.Paszko Andrzej

  66kg

  -

  -

  -

  IV – miejsce

  7.

  Mistrzostwa Europy Seniorów WL.

   Pilsen-Czechy

   6-8.08.2015r

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  -

  -

  -

   

  IV-miejsce

  2.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  -

  -

   

  IV-miejsce

  8.

  Mistrzostwa Świata Juniorów
  do lat 23 w wyciskaniu sztangi Leżąc juniorów do lat23
  (w sprzęcie).

  Rodby (Dania)
  19-24.04.2016r

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  1- J23

  -

  -

  3

   

  2.Kojder Michał

  93kg

  -

  -

  1- J23

   

  3.Budziwół Karol

  74kg

  -

  -

  1- J18

   

  4.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  -

  -

  V - miejsce

  5.Paszko Andrzej

  74kg

  -

  -

  -

  IV - miejsce

  6.Trojnar Aleksandra

  63kg

  -

  -

  -

  IV - miejsce

  9.

  Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym.

  Potchefstroom (Republika     Południowej Afryki)
  16-21.05.2016r.

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  1- J23

  -

  -

  4

   

  2.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  1- S

  -

   

  3.Paszko Andrzej

  66kg

  1- J23

  -

  -

   

  4.Kłak Hubert

  74kg

  -

  1- J23

  -

   

  10.

  Mistrzostwach Świata juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym.

  Killeen-Texas
  (Stany Zjednoczone Ameryki)
  19-25.04. 2017r .

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  1- J23

  -

  -

  4

   

  2.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  1- S

  -

   

  3.Paszko Andrzej

  74kg

  -

  1- J23

  -

   

  4.Kłak Hubert

  83kg

  1- J23

  -

  -

   

  11.

  Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc (w sprzęcie).

  Kowno (Litwa)
  22-27.05.2017r.

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  1- J23

  -

  -

  2

   

  2.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  -

  -

  IV - miejsce

  3.Paszko Andrzej

  66kg

  -

  1- J23

  -

   

  4.Trojnar Aleksandra

  63kg

  -

  -

  -

  IV – miejsce

  12.

  Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc (w sprzęcie).

  Potchefstroom (Republika     Południowej Afryki) 24-28.04.2018r.

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  1-J23

  -

  -

  1

   

  2.Sroczyk Manika

  57kg

  -

  -

  1-S

  1

   

  13.

  Mistrzostwach Świata juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym.

  Helsinki -Vantaa ; Finlandia

  17-19.05.2018r

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  1-J23

  -

  -

  1

   

  2.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  -

  -

  -

  VIII-miejsce

  3.Kłak Hubert

  74kg

  -

  -

  -

  -

  IV-miejsce

   

  Razem

       

  9

  6

  7

  22

   

   


  Drużyna LUKS ZIELONI Łańcut przed treningiem w naszej szkolnej siłowni sportowej

   

  Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc (w sprzęcie)
  Potchefstroom (Republika Południowej Afryki) 24-28.04.2018r. Reprezentacja Polski.

   

  Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc (w sprzęcie) 
  Kowno (Litwa) 22-27.05.2017 r.

   

  Mistrzostwach Świata juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym 
  Killeen-Texas (Stany Zjednoczone Ameryki) 19-25.04. 2017r . Reprezentacja Narodowa Polski

   

  Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym 
  Potchefstroom (Republika Południowej Afryki) 16-21.05.2016 r.

   

   

Koło fotograficzne

Egzaminy zewnętrzne

Informacje o ochronie danych osobowych

Luks "ZIELONI"

Łańcut w liczbach

Instytucje wspierające młodzież ZST

Kalendarz

Czerwiec 2019
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzin 1041263

Goście na stronie

Odwiedza nas 705 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

Mistrzostwa świata w wyciskaniu sztangi leżąc w Rodby-Dania 2016 - relacja na żywo

Mistrzostwa świata w wyciskaniu sztangi leżąc w Sundsvall-Szwecja 2015 - relacja na żywo

 

Szkoła w mediach