Oferta edukacyjna

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych
w Łańcucie na rok szkolny 2021/2022

 

§ 1

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 1/2021 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2021/2022 w województwie podkarpackim

Na podstawie § 11baa ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

§ 2

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


z oddziałami sportowymi o specjalności piłka nożna

 TECHNIKUM - 5 lat

Zawód:

- technik pojazdów samochodowych,

- technik spawalnictwa

- technik geodeta,

- technik budownictwa,

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,

- technik architektury krajobrazu,

- technik logistyk.


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
3 lata

Zawód:

- mechanik pojazdów samochodowych,

- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- kierowca mechanik,

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.


Liczba oddziałów klas pierwszych w poszczególnych zawodach będzie dostosowana do liczby przyjętych uczniów.

 

 § 3

WYMAGANA DOKUMENTACJA DO SZKÓŁ DLA MLODZIEŻY:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły.
 2. Dwie fotografie formatu legitymacyjnego, podpisane.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
 5. Dokumentacja zdrowotna / karta zdrowia, karta szczepień /.
 6. Zaświadczenie lekarskie wydane przez poradnię medycyny pracy o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie /dotyczy kandydatów do technikum i szkoły branżowej I stopnia/.
 7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem /obowiązuje dla zawodów, w których przewidziano naukę jazdy pojazdami samochodowymi/.
 8. Orzeczenie o stanie zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza  specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 22.07.2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń. /dotyczy kandydatów do liceum ogólnokształcącego - sportowego.


     
§ 4

KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie przyjmować będzie kandydatów do klas pierwszych na podstawie rankingu łącznej liczby punktów uzyskanych przez kandydata, do wyczerpania wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 2. O miejscu na liście przyjęć decyduje łączna ilość punktów uzyskanych :

- za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkole podstawowej - maksymalnie 100 punktów,

              - za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia – maksymalnie 72 punktów,

             Razem w wyniku rekrutacji można uzyskać nie więcej niż 200 punktów.

 1. Do przeliczenia na punkty, na podstawie świadectwa ukończenia szkoły, Szkolna Komisja Rekrutacyjna wybrała oceny z następujących przedmiotów:
 • Liceum ogólnokształcące / z oddziałami sportowymi o specjalności piłka nożna i gry zespołowe/ - język polski, matematyka oraz dwa przedmioty z najwyższą oceną z pośród przedmiotów: wychowanie fizyczne, biologia, język angielski,;
 • Technikum /technik pojazdów samochodowych/ - język polski i matematyka oraz dwa przedmioty z najwyższą oceną z pośród przedmiotów: język angielski, fizyka, informatyka;
 • Technikum /technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki/ - język polski
  i matematyka
  oraz dwa przedmioty z najwyższą oceną z pośród przedmiotów: język angielski, fizyka, informatyka;
 • Technikum /technik spawalnictwa/ - język polski i matematyka oraz dwa przedmioty z najwyższą oceną z pośród przedmiotów: język angielski, fizyka, informatyka;
 • Technikum /technik architektury krajobrazu/ - język polski i matematyka oraz dwa przedmioty z najwyższą oceną z pośród przedmiotów: język angielski, biologia, informatyka;
 • Technikum /technik geodeta/ - język polski i matematyka oraz dwa przedmioty z najwyższą oceną z pośród przedmiotów: język angielski, fizyka, informatyka;
 • Technikum /technik budownictwa/- język polski i matematyka oraz dwa przedmioty z najwyższą oceną z pośród przedmiotów: język angielski, fizyka, informatyka;
 • Technikum /technik logistyk/ - język polski i matematyka oraz dwa przedmioty z najwyższą oceną z pośród przedmiotów: język angielski, fizyka, informatyka
 • Branżowa szkoła I stopnia /wszystkie zawody/język polski i matematyka oraz dwa przedmioty z najwyższą oceną z pośród przedmiotów: język angielski, fizyka, informatyka.

 

  § 5

ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW

1.  Wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu egzaminu przeliczane są na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (lub dzieląc wynik procentowy przez 5)

Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

 Za oceny z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły kandydat może otrzymać maksymalnie:

 1. za ocenę celującą - 18 pkt,
 2. za ocenę bardzo dobrą - 17 pkt,
 3. za ocenę dobrą - 14 pkt,
 4. za ocenę dostateczną - 8 pkt,
 5. za ocenę dopuszczającą - 2 pkt

2. Za ukończenie szkoły z wyróżnieniem - 7 punktów.

3. Za aktywność społeczną, w tym na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

4. Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły kandydat możuzyskać łącznie, co najwyżej 18 punktów.

Wykaz osiągnięć, o których mowa w pkt. 4: zamieszczono § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

 

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY

Lp.

Terminy

Zadania i czynności

1.

od 17 maja
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00

Składanie przez kandydatów wniosków do szkół ponadpodstawowych pierwszego wyboru.
Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli ta na której kandydatowi zależy najbardziej. Szkoła pierwszego wyboru zajmuje się obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje, weryfikuje jego dokumenty oraz wykonuje inne czynności związane z obsługą kandydata.

1. Kandydaci logują się w systemie informatycznym „Nabór 2021” , wypełniają formularz i drukują podanie. Podanie potwierdzają rodzice, przez złożenie podpisu, następnie kandydat zanosi je do szkoły pierwszego wyboru.

2. Kandydaci, którzy nie mają dostępu do systemu informatycznego mogą pobrać druk podania ze strony internetowej szkoły, wypełniają go, rodzice potwierdzają podanie przez złożenie podpisu, następnie kandydat zanosi podanie do szkoły pierwszego wyboru.

2.

od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.

do godz. 1500

Dostarczenie oryginału lub kopii świadectwa ukończenia szkoły oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty do szkoły pierwszego wyboru, złożenie nowego wniosku do szkoły z uwagi na zmianę szkół przez kandydata

1. Kandydaci mający dostęp do systemu logują się
i wypełniają formularz wpisując oceny, wyniki egzaminu ośmioklasisty oraz informacje o innych osiągnięciach. Następnie dostarczają kopie świadectwa ukończenia szkoły oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty do szkoły pierwszego wyboru.

Liczba kopii dokumentów musi być równa liczbie wybranych szkół w systemie.

2. Kandydaci nie mający dostępu do systemu dostarczają kopie świadectwa ukończenia szkoły oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty do szkoły pierwszego wyboru.
Liczba kopii dokumentów musi być równa liczbie wybranych szkół.

3.

22 lipca 2021 r.

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do danej szkoły.

1. Kandydaci sprawdzają w systemie, czy są na liście zakwalifikowanych do przyjęcia.

2. Kandydaci sprawdzają w szkole pierwszego wyboru,
czy są na liście zakwalifikowanych do przyjęcia.

4.

od 23 do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica lub kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej.

Kandydaci potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły,
do której został przyjęty, poprzez złożenie   oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Złożenie oryginałów dokumentów potwierdza wolę uczęszczania do szkoły jest obowiązkowe.

5.

2 sierpnia 2021 r.

do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły.

 

Terminy dodatkowe dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego
/ z oddziałami sportowymi o specjalności piłka nożna/

6.

od 17 do 31 maja 2020 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi

oraz

- orzeczenia o stanie zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 22.07.2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

7.

 

od 1 do 14 czerwca 2021 r.

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

8.

17 czerwca 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.

Oferta edukacyjna 2021

 •  

   

   

        Nauka w technikum, dla absolwentów  szkół podstawowych trwa pięć lat. W tym czasie realizowane są zajęcia edukacyjne obejmujące kształcenie ogólne oraz kształcenie zawodowe w formie teoretycznej i praktycznej, dające odpowiednie przygotowanie zawodowe /tytuł zawodowy technika/, umożliwiający bezpośrednio po ukończeniu szkoły podjęcie pracy zawodowej, czego nie umożliwia ukończenie liceum ogólnokształcącego.

   

        Kształcenie ogólne w technikum jest realizowane w tym samym zakresie jak w liceum ogólnokształcącym. W przeciwieństwie do LO uczniowie wybierają nie trzy lub cztery przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym, tylko dwa. Przedmioty te muszą być powiązane pod względem treści nauczania z nauczanym zawodem. Po ukończeniu szkoły absolwenci technikum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości kontynuować naukę na wyższych uczelniach w wyuczonym lub innym zawodzie lub specjalności.

   

       Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia edukacyjne realizowane w formie teoretycznej, praktycznej i praktykę zawodową realizowaną u pracodawcy. Liczba godzin przeznaczona na realizację kształcenia teoretycznego jest taka sama jak liczba godzin przeznaczona na kształcenie praktyczne i wynosi w całym cyklu nauczania po 750 godzin, łącznie 1500 godzin. Nauka wiadomości i umiejętności zawodowych w wybranym przez uczniów zawodzie odbywa się na zajęciach edukacyjnych w szkole i centrum kształcenia praktycznego z zakresu wyodrębnionych kwalifikacji zawodowych, opisanych pod względem merytorycznym w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. W każdym zawodzie na poziomie technikum wyodrębnionych jest dwie kwalifikacje.

   

       Z wiadomości i umiejętności objętych wybraną kwalifikacją przeprowadzane są w trakcie nauki w szkole egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdanie egzaminu z kwalifikacji zawodowej zostaje potwierdzone przez wydanie świadectwa przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Uczniowie, którzy spełnią warunek: ukończyli szkołę, uzyskali pozytywny wynik w zakresie wszystkich kwalifikacji zawodowych, uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Uzyskanie dyplomu zawodowego nadaje absolwentowi szkoły tytuł zawodowy technika, uprawniający do podjęcie pracy zawodowej w wyuczonym lub pokrewnych zawodach. Absolwenci szkoły mający uprawnienia zawodowe w wyuczonym zawodzie mogą poszerzać je zdobywając dodatkowe uprawnienia, w oparciu o system kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

   

   

   

   

 •  

   

  .
  .
  .

    

       Nauka w Branżowej Szkole I stopnia, dla absolwentów szkół podstawowych trwa trzy lata. W tym czasie realizowane są zajęcia edukacyjne obejmujące kształcenie ogólne, kształcenie zawodowe w formie teoretycznej i praktycznej. Po ukończeniu szkoły uczeń jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w wybranym zawodzie. Z racji tylko trzech lat nauki uczniowie nie uzyskują pełnego wykształcenia ogólnego.
  Przedmioty ogólnokształcące realizowane są tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących.


       W Branżowej Szkole I stopnia szczególny nacisk położono na kształcenie zawodowe. W ciągu trzech lat nauki, przeznaczono na nie aż 1600 godzin zajęć edukacyjnych z tego ponad 60% całego czasu przeznaczono na kształcenie zawodowe – praktyczne /960 godz./. Zajęcia zawodowe – praktyczne odbywają się w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie, placówce położonej bezpośrednio w pobliżu szkoły. Uczniowie w wybranym zawodzie na zajęciach edukacyjnych kształcenia zawodowego nabywają wiadomości i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu z kwalifikacji zawodowej przypisanej do wybranego zawodu. Po zdaniu egzaminu zawodowego i ukończeniu szkoły absolwenci uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Daje on tytuł zawodowy np. mechanik samochodowy uprawniający do podjęcia pracy zawodowej w wyuczonym zawodzie.


       Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia uzyskując po ukończeniu szkoły, wykształcenie średnie, możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz tytuł technika. Mogą również poszerzać kwalifikacje zawodowe w systemie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Informacje o ochronie danych osobowych

Deklaracja dostępności strony internetowej

Łańcut w liczbach

Partnerzy szkoły

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Goście na stronie

Odwiedza nas 408 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

 

Szkoła w mediach