Praktyki zawodowe TB

   Miesiąc maj, to w kalendarzu organizacji roku szkolnego Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie okres, w którym uczniowie klas III technikum odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową u pracodawców. W tym roku szkolnym po raz pierwszy na praktykę zawodową zostali skierowani uczniowie kształcący się w zawodzie - technik budownictwa. Założenia dotyczące organizacji i przebiegu praktyki zostały omówione w dniu 26 kwietnia 2021 r. w czasie wizyty w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie pana Wojciecha Staszkiewicza – dyrektora ds. inwestycyjnych firmy Developres, pana Jacka Maksymowicza – z-cy dyrektora firmy Rywal oraz pani Moniki Szczepańskiej – opiekuna praktyki z ramienia firmy Rywal&DevelopRes.

    Firma na mocy podpisanej umowy patronackiej ze szkołą, wyraziła gotowość organizacji praktyki zawodowej na obecnie prowadzonych budowach „Nowa Graniczna” oraz „Bella Dolina - II”. Podjęła się również zorganizowania i pokrycia kosztów codziennego transportu uczniów z Łańcuta do Rzeszowa i powrotu do Łańcuta, wyposażyła uczniów w kaski ochronne oraz niezbędne wyposażenie osobiste zapewniające bezpieczne warunki pracy. Zapewniła właściwe warunki socjalne podczas pobytu na budowach.

    Praktyką zawodowa rozpoczęła się w dniu 4 maja 2021 r. Grupa 10 uczniów została podzielona na 2 podgrupy, które codziennie na miejscu budów, pod kierunkiem zakładowych opiekunów praktyki, którymi byli: kompleks „Bella Dolina II” - pan Wojciech Zmora, Łukasz Furtek, Tadeusz Podgórski i kompleks „Nova Graniczna” – pan Szczepan Gazda i pani Ewa Kasza. Podczas wykonywanych prac pod nadzorem opiekunów praktyki uczniowie zapoznali się z różnymi technologiami stosowanymi w budownictwie, w tym z wiodącą technologią monolityczną, technologią murarską, stosowaną głównie we wnętrzach obiektów, w celu uzyskania odpowiednich podziałów funkcjonalno – przestrzennych. Uczestniczyli w pracach przygotowawczych, np.: wykonując połączenia zbrojarskie, przygotowując deskowania systemowe dla ścian monolitycznych. Ustalali składy mieszanek betonowych, układając je w formach i zagęszczając je (prefabrykacja), pobierali próbki do badań wytrzymałościowych betonu, a przede wszystkim szczegółowo zapoznawali się z dokumentacją budowy, jako elementu niezbędnego do jej realizacji.

     Oprócz umiejętności wykonywania prac konstrukcyjno – budowlanych, uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w interesujących zajęciach, dotyczących prac remontowo – konserwatorskich zabytkowej kamienicy, datowanej na ok.1905 rok oraz zabytkowych koszar austriackich zlokalizowanych w Rzeszowie, przy ulicy Piłsudskiego. Na wykładzie pani Elżbiety Bakun - konserwatora zabytków, uczniowie dowiedzieli się czym są polichromie, w jaki sposób wykonuje się odkrywki ich fragmentów, sporządza dokumentację konserwatorską a następnie przeprowadza remonty z uwzględnieniem substancji historycznej. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zobaczyć zabytkowe drewniane więźby dachowe, pochodzące z przełomu wieku oraz wysłuchać krótkiego wykładu pani mgr inż. Anny Grzybowskiej o zasadach konstrukcyjnych dotyczących ich budowy. Innym, ważnym obiektem budowlanym, który szczególnie zainteresował uczniów był 12 kondygnacyjny biurowiec „SKYRES”, wybudowany przez Firmę Rywal, w którym obecnie znajdują się pomieszczenia biurowe firm DevelopRes i Rywal oraz wynajmowane są pomieszczenia dla innych firm zlokalizowanych w województwie podkarpackim. W trakcie zwiedzania uczniowie zapoznali się z rozwiązaniami z zakresu konstrukcji budowlanej, jak również montażu instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjne, wentylacyjnej oraz klimatyzacji. Poznali zasady aranżacji przestrzeni pod potrzeby firm zewnętrznych wynajmujących pomieszczenia pod działalność gospodarczą. Przewodnikiem po zwiedzanych pomieszczeniach był Pan inż. Wojciech Staszkiewicz.

     W dniu 27 maja 2021 r. na zaproszenie Pana Prezesa DevelopResu Ryszarda Walata odbyło się podsumowanie praktyki zawodowej. W spotkaniu obok Prezesa Firmy uczestniczyli pan Wojciech Staszkiewicz – dyrektor firmy Developres ds. inwestycji oraz Pan Marek Miezin – dyrektor ZST w Łańcucie oraz Pani mgr inż. Anna Grzybowska – nauczyciel przedmiotów budowlanych w ZST w Łańcucie. Pan dyrektor Staszkiewicz potwierdził dobre przygotowanie merytoryczne uczniów jakie wynieśli ze szkoły oraz właściwy stosunek i sumienność uczniów w czasie wykonywania zadań budowlanych w miejscu odbywania praktyki. Pan Prezes Ryszard Walat potwierdził wolę rozwijania dalszej współpracy w kolejnych latach, jak również udział pracowników Firmy w uroczystościach organizowanych przez szkołę mających na celu zainteresowanie uczniów kształceniem na kierunkach budowlach. Dyrektor szkoły podziękował kierownictwu Firmy za pomoc w organizacji praktyki. Podkreślił wyjątkowe znaczenie dla właściwego przygotowania uczniów do zawodu możliwość współpracy z tak nowoczesną Firmą w zakresie stosowanych technologii budowlanych, która daje możliwość innego spojrzenia na zawód technika budownictwa. Bardzo ważne dla przedstawicieli ZST w Łańcucie była deklaracja kierownictwa Firmy o możliwości zatrudnienia przyszłych absolwentów – techników budownictwa. Biorąc pod uwagę rangę technologiczną i kapitałową Firmy na rynku budowlanym Podkarpacia, możliwość zatrudnienia stanowi dla absolwentów szkoły perspektywę stabilnej, dobrze płatnej pracy, dającej szanse rozwoju i awansu zawodowego.

     Nawiązując do rozwijającej się współpracy i wsparcia jakiego dla uczniów w zawodach budowlanych udzieliła firma Rywal&DevolopRes warto zaznaczyć, że w ubiegłym roku szkolnym uczniowie kierunków budowlanych mieli możliwość w czasie wycieczek dydaktycznych zapoznać się z trwającymi pracami konstrukcyjnymi od stanu surowego po prace wykończeniowe na budowach: „Osiedle Paderewskiego Park”, „Tarasy nad zalewem” i Osiedlu „Zawiszy”. Ponadto firma Rywal&DevolopRes systematycznie wyposaża pracownie budownictwa w pomoce dydaktyczne wykonane przez pracowników firmy z elementów konstrukcyjnych stosowanych na budowach.

    W imieniu dyrekcji i uczniów ZST w Łańcucie składamy serdeczne podziękowania na ręce Pana dyrektora Wojciecha Staszkiewicza za wielką przychylność, zrozumienie i gotowość do pomocy w realizacji celów kształcenia zawodowego przyszłych techników budownictwa.