Rok 2013/2014
37-100 Łańcut, ul. Armii Krajowej 51A, tel.17 225 2286, fax.17 225 6893
e-mail: szkola@zstlancut.pl
  • Zarejestruj

Dofinansowanie zakupu podręczników

 

 

KOMINIKAT W SPRAWIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU

PODRĘCZNIKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2014 R. „WYPRAWKA SZKOLNA”

 

 

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2014 R. „WYPRAWKA SZKOLNA”

 

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”, realizowany corocznie od 2002 roku polega na dofinansowaniu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra

 właściwego do spraw oświaty i wychowania.


Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że z Programu Wyprawka Szkolna 2014 mogą skorzystać:

 1. Uczniowie klas II, III, VI szkoły podstawowej, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lubtechnikum) - jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) - aktualnie 539 zł netto.

2. Uczniowie wymienieni w pkt 1, niespełniający w/w kryterium dochodowego, jeżeli w rodzinie występują okoliczności określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), tj.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.

Liczba uczniów mogąca otrzymać dofinansowanie w tym trybie jest ograniczona do 5% ogólnej  liczby uczniów w gminie, rozpoczynających w roku szkolny 2014/2015 naukę w klasach II, III lub VI szkoły podstawowej i w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (klasy II-VI), gimnazjów (klasy I-III), szkół ponadgimnazjalnych - mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, bez względu na dochód.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

 

TRYB UDZIELENIA POMOCY

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych).

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w terminie do 8 września 2014 r.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

a) W przypadku uczniów wym. w pkt 1.

- należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów osiąganych przez członków rodziny w roku 2012  wraz z zaistniałymi zmianami do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do zakupu podręczników, a w uzasadnionych    przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów.

-  zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 2012 r. 

- inne dokumenty wskazane w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i    trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3).

Jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zamiast w/w informacji o dochodach, wystarczy przedstawić zaświadczenie (bądź kserokopię decyzji) o pobieraniu świadczeń.

b) W przypadku uczniów wym. w pkt 2. – należy dołączyć uzasadnienie wniosku (nie trzeba składać informacji o dochodach).

c) W przypadku uczniów wym. w pkt 3. – kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym  mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Dyrektor szkoły, po otrzymaniu środków, zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu dowodu zakupu, (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna/ rodzica zastępczego, rachunek, paragon) lub oświadczenie o zakupie podręczników.

 

WARTOŚĆ POMOCY

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić:

 

- dla uczniów kl. III zasadniczej szkoły zawodowej           - do kwoty 390,00 zł

- dla uczniów kl. III LO, technikum                                  - do kwoty 445,00 zł

- uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – w zależności od stopnia niepełnosprawności do kwoty 770 (szczegóły: patrz rozporządzenie). 

 

Do pobrania:

 

- Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu 

- Uchwały Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie
   Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” 

 

 

Partnerzy szkoły

Koło fotograficzne

Egzaminy zewnętrzne

Informacje o ochronie danych osobowych

Luks "ZIELONI"

Łańcut w liczbach

Kalendarz

Sierpień 2020
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzin 1140273

Goście na stronie

Odwiedza nas 97 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

 

Szkoła w mediach