Kryteria i terminy przyjęcia do szkoły

Kryteria i terminy przyjęcia do szkół

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych
w Łańcucie na rok szkolny 2024/2025

 

§ 1


Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 1/2024 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2024/2025 w województwie podkarpackim

 

§ 2

TECHNIKUM - 5 lat

Zawód:
- technik pojazdów samochodowych,
- technik spawalnictwa
- technik budownictwa,
- technik architektury krajobrazu,
- technik logistyk.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA – 3 lata

Zawód:
- mechanik pojazdów samochodowych,
- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- kierowca mechanik,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Liczba oddziałów klas pierwszych w poszczególnych zawodach będzie dostosowana do liczby przyjętych uczniów.

 

§ 3

WYMAGANA DOKUMENTACJA DO SZKÓŁ DLA MLODZIEŻY:

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły.
2. Dwie fotografie formatu legitymacyjnego, podpisane.
3. Świadectwo ukończenia szkoły.
4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
5. Dokumentacja zdrowotna / karta zdrowia, karta szczepień /.
6. Zaświadczenie lekarskie wydane przez poradnię medycyny pracy o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie /dotyczy kandydatów do technikum i szkoły branżowej I stopnia/.
7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem /obowiązuje dla zawodów, w których przewidziani naukę jazdy pojazdami samochodowymi/.

 

§ 4

KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie przyjmować będzie kandydatów do klas pierwszych na podstawie rankingu łącznej liczby punktów uzyskanych przez kandydata, do wyczerpania wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

2. O miejscu na liście przyjęć decyduje łączna ilość punktów uzyskanych :
- za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – maksymalnie 100 punktów,
- za oceny z języka polskiego, matematyki oraz oceny z dwóch wybranych przez szkołę przedmiotów – maksymalnie 72 punkty,- za ukończenie szkoły z wyróżnieniem, aktywność społeczną, w tym na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu oraz inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły – maksymalnie 28 punktów.

Razem w wyniku rekrutacji można uzyskać nie więcej niż 200 punktów.

3. Do przeliczenia na punkty, na podstawie świadectwa ukończenia szkoły, Szkolna Komisja Rekrutacyjna wybrała oceny z następujących przedmiotów:

Technikum /technik pojazdów samochodowych/ - język polski, matematyka, fizyka, informatyka;
Technikum /technik spawalnictwa/ - język polski, matematyka, fizyka, informatyka
Technikum /technik budownictwa/- język polski, matematyka, fizyka, informatyka;
Technikum /technik logistyk/ - język polski, matematyka, fizyka, informatyka
Technikum /technik architektury krajobrazu/ - język polski, matematyka, biologia, informatyka;


Branżowa szkoła I stopnia /wszystkie zawody/ – język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

§ 5

 

ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW

1. Punkty z egzaminu przeliczane są następująco. W sumie za trzy egzaminy można dostać 100 punktów. Liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35, natomiast punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów).

Za oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły kandydat może otrzymać maksymalnie:

a) za ocenę celującą - 18 pkt,
b) za ocenę bardzo dobrą - 17 pkt,
c) za ocenę dobrą - 14 pkt,
d) za ocenę dostateczną - 8 pkt,
e) za ocenę dopuszczającą - 2 pkt
2. Za ukończenie szkoły z wyróżnieniem - 7 punktów.
3. Za aktywność społeczną, w tym na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
4. Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły kandydat może
uzyskać łącznie, co najwyżej 18 punktów.

Wykaz osiągnięć, o których mowa w pkt. 4: zamieszczono § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY

Lp.

Terminy

Zadania i czynności

1.

od 13 maja
do 14 czerwca 2024 r.
do godz. 15.00

Składanie przez kandydatów wniosków do szkół ponadpodstawowych pierwszego wyboru.
Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli ta na której kandydatowi zależy najbardziej. Szkoła pierwszego wyboru zajmuje się obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje, weryfikuje jego dokumenty oraz wykonuje inne czynności związane z obsługą kandydata. 

1. Kandydaci logują się w systemie informatycznym „Nabór 2024” , wypełniają formularz i drukują podanie. Podanie potwierdzają rodzice, przez złożenie podpisu, następnie kandydat  zanosi je do szkoły pierwszego wyboru.

2. Kandydaci, którzy nie mają dostępu do systemu informatycznego mogą pobrać druk podania ze strony internetowej szkoły, wypełniają go, rodzice potwierdzają podanie przez złożenie podpisu, następnie kandydat  zanosi podanie do szkoły pierwszego wyboru.

2.

od 21  czerwca do 08 lipca  2024 r.

do godz. 15.00

Dostarczenie oryginału lub kopii świadectwa ukończenia szkoły oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty do szkoły pierwszego wyboru, złożenie nowego wniosku do szkoły z uwagi na zmianę szkół przez kandydata

1. Kandydaci mający dostęp do systemu logują się
i wypełniają formularz wpisując oceny, wyniki egzaminu ośmioklasisty oraz informacje o innych osiągnięciach. Następnie dostarczają kopie świadectwa ukończenia szkoły oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty do szkoły pierwszego wyboru.
Liczba kopii dokumentów musi być równa liczbie wybranych szkół w systemie.

2. Kandydaci nie mający dostępu do systemu dostarczają kopie świadectwa ukończenia szkoły oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty do szkoły pierwszego wyboru.
Liczba kopii dokumentów musi być równa liczbie wybranych szkół.

3.

16 lipca 2024 r.
godz. 12.00

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do danej szkoły.

1. Kandydaci sprawdzają w systemie, czy są na liście zakwalifikowanych do przyjęcia.

2. Kandydaci sprawdzają w szkole pierwszego wyboru,
czy są na liście zakwalifikowanych do przyjęcia.

4.

od 16 do 18 lipca 2024 r.
do godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodziców lub kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej.

Kandydaci potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły,
do której został przyjęty, poprzez złożenie  oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Złożenie oryginałów dokumentów potwierdza wolę uczęszczania do szkoły jest obowiązkowe.

5.

19 lipca 2024 r.
do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły.

 

Egzaminy zewnętrzne

Matura

Egzamin zawodowy

Informacje o ochronie danych osobowych

Deklaracja dostępności strony internetowej

Partnerzy szkoły

Łańcut w liczbach

Kalendarz

lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Goście na stronie

Odwiedza nas 481 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

 

Szkoła w mediach