Główna

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie na podstawie Uchwały Nr 597/2009 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora do wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego

 

ogłasza

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA WYMIANĘ POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z ROBOTAMITOWARZYSZĄCYMI

NA BUDYNKACH DYDAKTYCZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŁANCUCIE, 

UL. ARMII KRAJOWEJ 51 A

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo – budowlanych z zakresu:

1. Budynek główny szkoły /budynek „A”/

wymiany starego pokrycia dachowego wykonanego z dachówki ceramicznej na blachodachówkę oraz  robót towarzyszących obejmujących wykonanie warstwy elewacyjnej na przewodach spalinowych i modernizację instalacji wentylacyjnej budynku.

2. Budynek „Akademii” /budynek „D”/

Wymiany starego pokrycia dachowego wykonanego z blachy stalowej na blachodachówkę oraz robót towarzyszących obejmujących wykonanie warstwy elewacyjnej na przewodach kominowych.

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zamówienia:

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45261000-4   Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

 

 Załączniki:        

 

 

 - ogłoszenie przetargu

 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 - wyjaśnienie

 - protokół z otwarcia ofert

 - wyniki przetargu

 - ogłoszenie o zawarciu umowy

 

Dokumentacja techniczna:


Budynek główny szkoły /budynek „A”/:

 - przedmiar robót

 - uproszczony projekt

   - plan 1

   - plan 2

   - plan 3

   - plan 4

   - plan 5

   - plan 6

   - plan 7

 

Budynek “Akademii” /budynek D/:

- przedmiar robót

- opis techniczny

- opis techniczny – strona tytułowa

- plan 1 – rzut dachu

- plan 2 – przekrój A

- plan 3 – przekrój B

- plan 3 – elewacje 1

- plan 4 – elewacje 2

- plan sytuacyjny

 

 


 

 

 


 

ZAMAWIAJĄCY:    

Powiat Łańcucki – Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie,
ul. Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut

tel.(0-17)-225-22-86, fax(0-17)-225-68-93

www.zstlancut.pl  

 

ogłasza

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 NA WYMIANĘ POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŁANCUCIE, UL. ARMII KRAJOWEJ 51 A

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo – budowlanych związanych z wymianą starego pokrycia dachowego wykonanego z dachówki ceramicznej na blachodachówkę.

Zakres robót towarzyszących obejmuje wykonanie warstwy elewacyjnej na przewodach spalinowych oraz remont i modernizację instalacji wentylacyjnej budynku.

 

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zamówienia:

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45261000-4   Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać ze strony internetowej www.zstlancut.pl

 

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego:

w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51,
37-100 Łańcut, sekretariat.

 

Termin składania ofert upływa 10 grudnia 2010 r. o godz. 11:00

 

Otwarcie ofert nastąpi 10 grudnia br. o godz. 11.30,

w Budynku Zespołu Szkół Technicznych ul. Armii Krajowej 51,

 37-100 Łańcut, gabinet dyrektora szkoły.

 

 

 

zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli:

 

1)     Posiada uprawnienia do wykonywania określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2)     Posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia.

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, który wykonał co najmniej 2 roboty ogólnobudowlane  o wartości min. 100.000,- zł każda - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz określi ich rodzaj i wartość, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

3)     Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4)     Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, przedstawi on pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych poniżej.

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
     wykonawca przedłoży w ofercie następujące dokumenty  i oświadczenia:

1)     Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1

2)     Oświadczenie wykonawcy że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

3)     Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

4)     Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (wymagane jest wykonanie - co najmniej 2 roboty ogólnobudowlane, związane z budową obiektów o podobnej użyteczności  o wartości min. 100.000,- zł każda) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

5)     Kopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Jednocześnie wraz z OFERTĄ należy złożyć:

6)     Kosztorys ofertowy (uproszczony).

7)     Zaparafowane Istotne postanowienia umowne.

8)     Odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy), zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument, z którego wynika upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty.

 

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 należy przedłożyć zamiast dokumentów z pkt 3, 4, i 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów każdy wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, a także musi spełniać wymogi oraz łączne warunki o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt. 1-4 ustawy Pzp.

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów każdy wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, a także musi spełniać łącznie warunki o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt. 1-4 ustawy Pzp.

 

 

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert

 

kryterium oceny ofert stanowią:            cena                    znaczenie 100 %

 

Zamówienie należy wykonywać w terminie nie późniejszym niż 30 kwietnia 2011 r. 

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 26.11.2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

Łańcut, 25.11.2010 r.                                      

    

 

 

           Zatwierdzono:

 

                                                                   Marek Miezin

                                      

                                                     DYREKTOR

                                                       ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH

                                                    W ŁAŃCUCIE

Informacje o ochronie danych osobowych

Deklaracja dostępności strony internetowej

Łańcut w liczbach

Partnerzy szkoły

Kalendarz

czerwiec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Goście na stronie

Odwiedza nas 169 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

 

Szkoła w mediach