Główna

Rekrutacja 2024

 • Technikum

  • technik pojazdów samochodowych • technik budownictwa • technik architektury krajobrazu • technik spawalnictwa • technik logistyk 

 • Szkoła Branżowa I stopnia

  • mechanik pojazdów samochodowych • elektromechanik pojazdów samochodowych • kierowca mechanik • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

Plan lekcji w opracowaniu.

 • Podmioty realizujące zadania publiczne obowiązane są posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą.

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).
UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

 • Dostarczenie do Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie dokumentu elektronicznego

W celu dostarczenia do Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie. Wystarczy kliknąć w link:

 https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZSTwLancucie

Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie. Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów.

Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.

 • Profil zaufany ePUAP

Profil zaufany ePUAP każda (pełnoletnia) osoba zakłada również za pośrednictwem platformy https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Po złożeniu wniosku w systemie profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w każdym urzędzie skarbowym, w każdym urzędzie wojewódzkim, w wybranych oddziałach ZUS i wybranych urzędach gmin. Lista punktów potwierdzających. Punkty potwierdzające są odpowiednio oznakowane.

 • Złożenie pisma podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym

Obok możliwości złożenia dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej istnieje możliwość złożenia pisma podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie, w godzinach jego pracy. Podpisany elektronicznie plik może być dostarczony na płycie CD albo przenośnym dysku (pendrive). Nośnik musi umożliwiać zapisanie na nim urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

Wybrane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące dokumentów elektronicznych: Art. 14, Art. 39(1), Art. 63, Art. 46, Art. 217 § 4.

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓL TECHNICZNYCH W ŁAŃCUCIE W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO ORAZ ZASADY PRZYGOTOWANIA SZKOŁY DO PRACY Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

I. Przepisy ogólne

 1. Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwany dalej Regulaminem, określa sposób i tryb realizacji zadań Zespołu szkól technicznych w Łańcucie w okresie od 1 września 2020 do odwołania.
 2. Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym,  zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć oraz wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 4. W związku z możliwą koniecznością przejścia szkoły na pracę w trybie kształcenia  na odległość – w ramach przygotowania się do zmiany trybu pracy – nauczyciele mają obowiązek zorganizować jedno spotkanie online /począwszy od 14 września 2020 r. do 14 października 2020 r./ w każdej klasie, w której uczą danego przedmiotu. Na spotkaniu będzie sprawdzona obecność – a w razie nieobecności ucznia nauczyciel razem z wychowawcą ustalą przyczyny absencji.
 5. Zajęcia on-line będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności aplikacji „Office 365 Teams”, dziennika elektronicznego „Vulcan” oraz Testportalu. W szczególnych przypadkach /uczniowie szkół branżowych/ można korzystać z aplikacji „Classroom”.
 6. Zadania określone przez nauczyciela w zadaniach on-line, potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem nauczania i dające podstawę do oceny pracy ucznia będą realizowane  z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronach internetowych wskazanych przez nauczyciela, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii oraz innych materiałów udostępnionych przez nauczyciela.
 7. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami  przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne obciążenie pracą przed monitorem komputera. Ustala się maksymalny czas pracy przed monitorem komputera do 180 minut dziennie (do 30 minut jednorazowo).
 8. Zalecane jest wskazywanie uczniom zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych dla chętnych. Zadania te z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji będą przekazywane nauczycielom.

II. Zadania wychowawcy klas

 1. Wychowawcy klas zbierają lub weryfikują informacje dotyczące.

  - aktualnych numerów telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie,

  - zapoznają uczniów z preferowanymi przez szkołę formami komunikacji zdalnej przy realizacji programów nauczania z wykorzystaniem np. aplikacji „Office 365 Teams”, dziennika elektronicznego „Vulcan” oraz Testportalu, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej,

  - możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w  warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line,

 2. Wychowawcy klas monitorują ustalony sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami klas i przekazują informację do dyrektora szkoły oraz nauczycieli uczących w danym oddziale.
 3. Wychowawca na wybranym w szkole komunikatorze zakłada bądź zleca założenie kont indywidualnych uczniów oraz zakłada profil grupowy klasy. Jest moderatorem tej grupy.
 4. Wicedyrektor ustala sposób komunikowania się z nauczycielami uczącymi dany oddział  za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w razie potrzeby organizuje  spotkania on-line tych nauczycieli, szczególnie w celu uzgodnienia harmonogramu zajęć.
 5. Wychowawca zorganizuje we wrześniu (zgodnie z ustalonym harmonogramem) spotkanie z rodzicami z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (klasa podzielona na pół, grupy nie większe niż 15 osób, odpowiednie rozłożenie ławek, maseczki, dystans społeczny, dezynfekcja rąk i pomieszczenia po opuszczeniu sali przez jedną grupę rodziców) – na którym przekazuje informacje o zasadach pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21 i ustala sposób monitorowania obecności uczniów na zajęciach on-line.
 6. Wychowawca organizuje próbną wywiadówkę online z rodzicami uczniów w swojej klasie, a informacje o liczbie rodziców obecnych na tym spotkaniu przekazuje dyrektorowi szkoły.

III. Zadania nauczycieli

 1. Nauczyciele na podstawie planów dydaktycznych ustalają tematykę i termin tygodniowych spotkań online z każdą klasą – informację przekazują do dyrektora/wicedyrektora do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia. Wicedyrektor ustala harmonogram spotkań online z poszczególnymi klasami.
 2. Spotkania będą zorganizowane zgodnie ze strategiami efektywnego uczenia (jasno podane cele i kryteria oceniania, zadania wyzwalające aktywność uczniów, metody aktywizujące, informacja zwrotna, podsumowanie zajęć).
 3. Spotkania z klasą online będą podlegały obserwacji w nadzorze pedagogicznym.

 IV. Zasady bezpiecznego zachowania w czasie przebywania uczniów w szkole w klasie i na przerwie

 1. W szkole mogą przebywać jedynie uczniowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Uczniowie z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłani do domu zgodnie z Procedurą postępowania z osobami, u których występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19.
 2. W przypadku zauważenia objawów chorobowych za zgodą rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia dokonuje się pomiaru temperatury ciała ucznia za pomocą termometru bezdotykowego. Pomiaru dokuje higienistka szkolna lub wyznaczony przez Dyrektora pracownik.
 3. Wchodząc do szkoły uczniowie muszą obowiązkowo dezynfekować ręce.
 4. Uczniowie są obowiązkowo wyposażeni w maseczkę ochronną, którą zakładają podczas przerw (korytarze, biblioteka, gabinet pielęgniarki, toalety, sekretariat, pokój nauczycielski). Na lekcjach maseczki nie obowiązują z wyjątkiem sytuacji kiedy nie jest zachowany dystans społeczny w stosunku do nauczyciela, innych uczniów, pracowników szkoły. Uczeń na własna prośbę może przebywać w maseczce w każdym miejscu i na każdych zajęciach edukacyjnych.
 5. Mycie rąk (dezynfekowanie) obowiązkowe jest zawsze przed zajęciami i po zajęciach, po powrocie z zajęć na powietrzu, po wyjściu z toalety, po kontakcie z nieznajomymi osobami, po kontakcie z powierzchniami dotykowymi, np. klamkami, wyłącznikami światła, po zdjęciu środków ochrony osobistej.
 6. Uczniowie mają obowiązek zasłaniania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie powinni jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, powinni też unikać dotykania oczu, nosa i ust rękoma.
 7. W czasie przebywania na korytarzach, miejscach wspólnych uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny – 1, 5 m od drugiej osoby i mieć założone maseczki.
 8. W razie kontaktu z osobami z zewnątrz lub przy kontakcie z kolegami z innych klas uczeń powinien skorzystać z maseczki. W razie wyjścia z klasą poza teren szkoły uczniowie są zobowiązani przestrzegać zasad obowiązujących w przestrzeni społecznej.
 9. Uczniowie poszczególnych oddziałów powinni się ze sobą jak najmniej kontaktować – przerwy powinni spędzać na korytarzach, przed pracowniami, w salach lekcyjnych, na powietrzu lub w wyznaczonych miejscach szkoły, zgodnie z ustalonym planem lekcji.
 10. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Materiały te nie mogą być pożyczane ani przekazywane innym uczniom. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 11. Podczas zajęć WF, w których nie można zachować dystansu społecznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 12. W sekretariacie szkoły może jednorazowo przebywać maksymalnie dwóch uczniów.
 13. W Bibliotece szkolnej może jednorazowo maksymalnie przebywać trzech uczniów.
 14. Zaleca się pobyt uczniów w czasie przerw na świeżym powietrzu w pobliżu budynków dydaktycznych szkoły.

V. Obowiązki nauczycieli w czasie przebywania uczniów w szkole, w klasie i na przerwie

 1. W szkole mogą przebywać jedynie nauczyciele/pracownicy bez objawów chorobowych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Uczniowie i pracownicy z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłani do domu zgodnie z Procedurą postępowania z osobami, u których występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19.
 2. Wchodząc do szkoły nauczyciele/pracownicy muszą obowiązkowo dezynfekować ręce.
 3. Nauczyciele są obowiązkowo wyposażeni w maseczkę ochronną /przyłbicę, którą w razie potrzeby w określonych sytuacjach w niniejszym regulaminem muszą założyć.
 4. Przedmioty i sprzęt znajdujący się w sali lekcyjnej, który nie można skutecznie umyć, zdezynfekować należy usunąć lub uniemożliwić do niego dostęp.
 5. W sali gimnastycznej przybory do ćwiczeń /piłki, skakanki, inne/ należy po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach umyć detergentem lub dezynfekować.
 6. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć WF w których nie można zachować dystansu społecznego należy ograniczyć gry i ćwiczenia kontaktowe. Preferowane są zajęcia na boisku szkolnym, pobyt na świeżym powietrzu.
 7. W czasie przerw oraz w trakcie lekcji jeżeli sprzyjają warunki pogodowe należy wietrzyć pomieszczenia klasowe – odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia w wybranej klasie.
 8. W przypadku zajęć praktycznej nauki zawodu sprzęt i materiały należy każdorazowo po zajęciach myć lub dezynfekować.
 9. Zaleca ograniczyć się zajęcia pozalekcyjne – sekcje sportowe, koła zainteresowań, wycieczki szkolne, wyjścia poza teren szkoły.
 10. W trakcie bloków przedmiotowych /dwie i więcej godzin lekcyjnych z tego samego przedmiotu/ przerwy wyznacza nauczyciel z zaleceniem omijania godzin wyznaczonych przerw w celu ograniczenia zatłoczenia na korytarzach.
 11. Nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów, w tym w miarę możliwości zapewniają uczniom możliwość korzystania z pobytu na świeżym powietrzu, zwracają uwagę na zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19.
 12. Nauczyciele w miarę możliwości wyznaczają uczniom w klasach miejsca siedzące
  z zachowaniem dystansu – 1,5 m.
 13. Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z uczniami zobowiązany jest do przedstawienia i omówienia szczególnych zasad bezpieczeństwa funkcjonujących w szkole w związku z COVID-19, w tym godziny i zasady pracy biblioteki, gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Ten fakt odnotowuje w e-dzienniku.
 14. Pracownicy osobom z zewnątrz szkoły wskazują miejsce, w którym mogą przebywać, instruują odnośnie konieczności zasłaniania nosa i ust na terenie i dezynfekcji rąk przy wejściu na teren placówki lub noszenia jednorazowych rękawiczek oraz zachowania dystansu od innych osób, co najmniej 1,5 metra.

VIZasady higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu do szkoły należy umieścić numery telefonów do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 2. W pomieszczeniach sanitarnych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 3. Należy dopilnować, aby osoby trzecie przy wejściu do budynku szkoły dezynfekowały dłonie, miały zakryte usta i nos.
 4. Należy po każdym dniu zajęć szkolnych dezynfekować w klasach powierzchnie blatów, drzwi, klawiatur komputerowych, monitorów oraz umyć za pomocą detergentów podłogi.
 5. Należy na bieżąco dbać o czystość sanitariatów, w tym dezynfekcję lub czyszczenie za pomocą detergentu.
 6. Na korytarzach należy zapewnić odrębny zamknięty pojemnik na wrzucanie zużytych maseczek, jednorazowych rękawic.
 7. Po zajęciach oraz w ustalonych wolnych lekcjach w trakcie zajęć szkolnych, pracownicy obsługi szkoły zobowiązani są do dezynfekcji pomieszczenia, w którym odbywały się zajęcia, w tym powierzchni dotykowych – takich jak: poręcze, klamki, wyłączniki światła, gniazdka, klawiatury komputerów oraz wszystkie powierzchnie płaskie. Szczegółowy plan czynności dezynfekcji
  w salach i pomieszczeniach szkoły opracowuje kierownik gospodarczy szkoły i kierownik hali sportowej.
 8. Pomieszczenia są wietrzone na każdej przerwie oraz w czasie lekcji jeżeli warunki pogodowe są odpowiednie.
 9. Po zajęciach oraz po długiej przerwie pracownicy obsługi dezynfekują ciągi komunikacyjne,
  w tym powierzchnie dotykowe poręcze, wyłączniki światła, klamki, itp.
 10. Sanitariaty czyszczone i dezynfekowane są systematycznie, co najmniej trzy razy w ciągu dnia.
 11. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 12. Na zajęciach z informatyki i innych gdzie uczniowie korzystają z monitora i klawiatury komputerowej dezynfekcja rąk odbywa się indywidualnie przed i po zajęciach pod nadzorem nauczyciela.
 13. Uwagi związane z dezynfekcją hali sportowej należy kierować do kierownika hali sportowej.
 14. Uwagi związane z dezynfekcją sal lekcyjnych, korytarzy i sanitariatów należy kierować do kierownika gospodarczego szkoły.

VII. Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece

 1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów w godzinach ustalonych w harmonogramie pracy. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.
 2. Wchodząc do biblioteki, uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce i zakładają maseczki. Nauczyciel bibliotekarz też pracuje w środkach ochrony osobistej.
 3. Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą pojemnika, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczyć innym.
 4. W bibliotece może przebywać jednocześnie 3 osoby, z zachowaniem dystansu 1,5 m odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.
 5. Szczegółowe zasady pracy biblioteki szkolnej reguluje odrębny regulamin.

VIIIZasady postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz

 1. W związku z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego osoby z zewnątrz powinny wcześniej umówić termin spotkania kontaktując się z sekretariatem szkoły telefonicznie lun mailowo. Przychodzą na wyznaczoną godzinę. W szkole nie można czekać na spotkanie, nie ma poczekalni.
 2. Rodzice i uczniowie oraz osoby z zewnątrz muszą zachować bezwzględny dystans społeczny.
 3. Każda osoba wchodząca z zewnątrz, zgodnie z instrukcją dezynfekuje ręce.
 4. Osoba z zewnątrz będzie mogła przebywać w szkole, tylko pod warunkiem, że ma założoną maskę zakrywającą nos i usta.
 5. Osoba z zewnątrz, zatrzymuje się w holu szkoły, jest kierowana przez pracownika obsługi szkoły wyposażonego w środki ochrony osobistej do sekretariatu, gdzie podaje imię i nazwisko oraz cel wizyty.
 6. Sekretarz szkoły w zależności od rodzaju załatwianej sprawy kieruje dalszym trybem wizyty w szkole.

IX. Zasady postępowania z uczniem, u którego występują objawy mogące sugerować zakażenie COVID 19

 1. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki - pomieszczenie higienistki szkolnej, pomieszczenie budynku byłego Urzędu Pracy w Łańcucie.                                                                                                                                                                                                          
 2. Pomieszczenie jest regularnie, co najmniej raz dziennie, sprzątane i dezynfekowane.
 3. Jeżeli nauczyciel/pracownik szkoły zauważy u ucznia niepokojące objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19,(np., kaszel katar podwyższona temp – powyżej 37,5oC, duszność, biegunka) izoluje go w wyznaczonym pomieszczeniu. Za zgodą ucznia możliwy jest pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Dyrektor (wicedyrektor, wychowawca, pedagog szkolny lub inny pracownik szkoły), wykorzystując uzgodniony z rodzicami sposób szybkiej komunikacji, niezwłocznie powiadamia rodziców o izolacji i konieczności pilnego odbioru ucznia ze szkoły.                                                                                                                                              
 4. Uczeń do czasu przybycia rodziców pozostaje pod opieką higienistki/pracownika szkoły zabezpieczonego w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe).
 5. Pozostali uczniowie z klasy pod opieką innego pracownika natychmiast myją ręce i przechodzą  w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub na zewnątrz na szkolne boiska. W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.
 6. Rodzic lub opiekun odbierający ucznia w uzgodniony sposób informuje o gotowości odebrania dziecka i czeka na zgłoszenie się pracownika. Po zgłoszeniu podaje imię i nazwisko dziecka. Uczeń z objawami choroby nie może sam opuścić szkoły.
 7. Rodzic może wejść na teren szkoły tylko pod warunkiem, że ma założoną maskę zakrywającą nos i usta.
 8. Po zakończeniu procedury pracownik szkoły najpierw dezynfekuje rękawice, następnie zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę i rękawice.
 9. Izolatka, w której przebywało dziecko, jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem właściwych detergentów, wietrzona i odkażana – zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania sal.
 10. Dyrektor, ze względu na bezpieczeństwo innych dzieci i pracowników szkoły, informuje najbliższą powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną o pojawieniu się w szkole ucznia z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID 19 i czeka na instrukcje, postępując dalej zgodnie z nimi.
 11. Dyrektor zawiadamia organ prowadzący i sporządza notatkę ze wskazaniem dokładnej daty i godziny powiadomień oraz opisem przebiegu działań i zachowuje ją w dokumentacji szkoły.

X. Zasady postępowania z pracownikiem na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub zachorowania na COVID -19

 1. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki.
 2. Pomieszczenie jest regularnie, co najmniej raz dziennie sprzątane i dezynfekowane.
 3. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią po karetkę pogotowia lub pod nr 999/ 112 i koniecznie informują, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. Jeżeli pracownik szkoły zauważy u siebie lub innego pracownika niepokojące objawy, które mogą sugerować zakażenie koronawirusem (np. kaszel, katar, podwyższona temp, duszność,) natychmiast informuje o tym dyrektora szkoły.
 5. Dyrektor odsuwa pracownika od pracy i izoluje go w odrębnym, przygotowanym do tego celu pomieszczeniu (izolatce).
 6. Osoba izolowana obowiązkowo musi założyć maseczkę zakrywającą nos i usta.
 7. Osoby kontaktujące się z pracownikiem w izolacji muszą używać środków ochronnych osobistej (maseczki, rękawiczek jednorazowych). Kontakty należy ograniczyć do niezbędnego minimum (jedna osoba).
 8. Jeżeli osobą chorą jest nauczyciel, to uczniowie z tej klasy pod opieką innego nauczyciela natychmiast myją ręce i przechodzą w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub wychodzą na zewnątrz szkoły. O zaistniałej sytuacji natychmiast informowani są rodzice i uruchamiana jest procedura odbioru dzieci. W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.
 9. Dyrektor powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i dalej stosuje się do ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. W zależności od stanu pacjenta decyzji sanepidu dyrektor:                            

- lekkie objawy: odsyła pacjenta do domu własnym środkiem transportu (pracownik nie może korzystać z komunikacji publicznej, a do momentu przyjazdu transportu jest w izolacji),

- stan poważny – pracownik wymaga hospitalizacji: dzwoni po karetkę pogotowia, opisuje sytuację, wyraźnie wskazuje, że objawy mogą świadczyć o zakażeniu koronawirusem (do momentu przyjazdu karetki pracownik jest w izolacji).

 1. W obu przypadkach dyrektor sporządza notatkę ze wskazaniem dokładnej daty i godziny powiadomień, oraz przebiegu działań i zachowuje ją w dokumentacji oraz zawiadamia organ prowadzący.
 2. Po zakończeniu procedury pracownik szkoły, który kontaktował się z izolowanym, najpierw dezynfekuje rękawice, następnie poprawnie, zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę i rękawice.
 3. Izolatka, w której przebywał chory, jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem właściwych detergentów, wietrzona i odkażana. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 4. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w szkole, z którymi przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub   z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.

Egzaminy zewnętrzne

Matura

Egzamin zawodowy

Informacje o ochronie danych osobowych

Deklaracja dostępności strony internetowej

Partnerzy szkoły

Łańcut w liczbach

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Goście na stronie

Odwiedza nas 338 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

 

Szkoła w mediach