Rok 2012/2013

Regulamin hali sportowej

 

Zarządzenie nr 3/2018
Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie
z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania z Powiatowej Hali Sali Sportowej im. Józefa Witka
przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie

 

Podstawa prawna:
Rozporządzeniu MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych
( Dz.U. z 2003r. nr6, poz.69)

§1

Wprowadzam Regulamin Korzystania z Powiatowej Hali Sali Sportowej im. Józefa Witka przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie.

§2

Zobowiązuję Kierownika Hali Sportowej do zapoznania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych z wyżej wymienionym Regulaminem, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§3

Regulamin zostanie udostępniony dla zainteresowanych osób na tablicy ogłoszeń
w budynku hali sportowej oraz na stronie internetowej szkoły.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POWIATOWEJ HALI SPORTOWEJ
IM. JÓZEFA WITKA
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŁAŃCUCIE

 

I. Postanowienia ogólne

1. Hala sportowa jest administrowana przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie.

2. Hala sportowa jest otwarta:
• od poniedziałku do piątku w godz.: 6.30 – 20.00
• w sobotę i niedzielę w zależności od potrzeb.

3. Na terenie obiektu hali sportowej osobą decyzyjną odpowiadającą na co dzień za porządek i przestrzeganie niniejszego regulaminu jest Kierownik Hali Sportowej.
4. Zajęcia lekcyjne WF, sekcji sportowych, klubów sportowych, grup zorganizowanych korzystających z hali sportowej mogą odbywać się tylko w obecności nauczyciela /instruktora/, trenera, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.

5. Z hali sportowej nie mogą korzystać:
• osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających,
• z przeciwwskazaniami lekarskimi.

6. Zorganizowane grupy reprezentuje opiekun, który reprezentuje grupę przed Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie oraz ustala sprawy organizacyjne i personalne, a także ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z obowiązującym regulaminem. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia.
7. Osoby fizyczne i prawne wynajmujące pomieszczenia hali sportowej korzystają z własnego sprzętu sportowego (piłki, stroje i obuwie sportowe).
8. W sprawach skarg i wniosków należy zwracać się do Kierownika Hali Sportowej.

II. Postanowienia dotyczące organizacji zajęć wychowania fizycznego

9. W godzinach od 7.10 – 15.15 hala sportowa udostępniona jest nieodpłatnie przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Powiatowych Szkołach Ponadgimnazjalnych Powiatu łańcuckiego.

10. W trakcie zajęć WF uczniowie zobowiązani są do stosowania się do następujących zasad:
• pozostawienia okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
• założenia stroju sportowego i właściwego obuwia sportowego – czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.,
• utrzymania czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych, korytarzach, pomieszczenia sportowych,
• przekazana do nauczycieli WF na czas trwania zajęć WF wartościowych przedmiotów np. zegarków, telefonów komórkowych, pieniędzy, itp.,
• uczniowie zwolnieni z zajęć WF oraz uczniowie nie ćwiczący przebywają w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela przez cały czas trwania lekcji, w zasięgu jego pola widzenia, przez cały czas lekcji pozostają pod jego opieką,
• podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu,
• zabrania się uczniom regulowania ogrzewania, używania urządzeń elektrycznych oraz samodzielnego przełączania urządzeń we wszelkiego rodzaju szafkach sterowniczych. Czynności te mogą wykonywać tylko pracownicy obsługi hali sportowej,
• osoby niszczące sprzęt lub urządzenia będące na wyposażeniu hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody /lub taką odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie/,
• na terenie hali sportowej zabrania się biegania po korytarzach, schodach, itp., stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia i kalectwo,
• wchodzenia na halę sportową i salę gimnastyczną /fitness/ w czasie przerw oraz poza obowiązującymi godzinami WF,
• wszelkie skaleczenia, urazy, kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

11. Obowiązkiem nauczycieli prowadzących zajęcia WF jest:
• pobranie kluczy do szatni uczniów przed zajęciami i zwrot kluczy po zajęciach do pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu,
• sprawowanie opieki nad uczniami w czasie przerw między lekcjami WF i w czasie zajęć WF,
• sprawdzenie porządku i stanu technicznego pomieszczeń szatni i przyległych pomieszczeń sanitarnych po każdej lekcji, w przypadku zauważonych zniszczeń zawiadomienie pracowników obsługi hali sportowej i dyrekcji szkoły,
• zgłaszanie do pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu wszelkich zauważonych niesprawności sprzętu sportowego i uszkodzeń wyposażenia pomieszczeń szatni i sanitarnych i innych,
• zapoznanie uczniów na pierwszych zajęciach WF z regulaminem hali sportowej,
• stosować kary przewidziane w statucie szkoły za nieprzestrzeganie przez uczniów niniejszego regulaminu.

III. Postanowienia dotyczące porządku i bezpieczeństwa dla grup zorganizowanych korzystających z hali sportowej w godzinach popołudniowych

12. Osoby fizyczne i osoby prawne wynajmujące pomieszczenia hali sportowej zobowiązane są do zapoznania z niniejszym regulaminem wszystkich uczestników biorących udział w organizowanym wynajmie.
13. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialne są nauczyciele WF prowadzący zajęcia oraz osoby fizyczne i osoby prawne wynajmujące halę sportową, opiekunowie grup.

14. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
• pozostawianie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
• stosowanie właściwego obuwia sportowego (czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys),
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu hali sportowej,
• utrzymywanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych,
• podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub opiekuna hali z ramienia administratora obiektu.

15. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
• palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,
• wnosić i używać sprzętu nie przeznaczonego do uprawiania sportu,
• wieszać się na obręczach i konstrukcji przeznaczonej do gry w piłkę koszykową,
• biegać po korytarzach, schodach, stwarzać zagrożenie narażając siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo,
• wspinania się po piłkochwytach zamontowanych w hali sportowej,
• wnosić i używać szklanych butelek oraz innych przedmiotów ze szkła.

16. Osoby niebiorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (kibice, widzowie) mogą przebywać na hali sportowej jedynie w wyznaczonych miejscach.
17. Zabroniony jest wstęp na halę sportową osobom postronnym i nietrzeźwym.
18. Osoby korzystające z obiektu, osoby prowadzące zajęcia, opiekunowie grup odpowiedzialne są za przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń sportowych znajdujących się na wyposażeniu hali sportowej.
19. Dostęp do sprzętu oraz wszystkich urządzeń możliwy jest jedynie za zgodą i pod opieką prowadzącego zajęcia, opiekuna grupy.
20. Zabrania się uczestnikom grupy wynajmującej halę sportową regulowania zaworów ogrzewania, używania urządzeń elektrycznych oraz samodzielnego przełączania urządzeń w szafce sterowniczej. Czynności te może wykonywać jedynie opiekun hali sportowej.
21. O wszelkiego rodzaju awariach, uszkodzeniach sprzętu należy niezwłocznie powiadomić Kierownika Hali Sportowej, lub osobę zastępującą.
22. Opiekun grupy odpowiada za czystość i porządek w szatniach oraz pomieszczeniach sanitarnych hali sportowej.
23. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia będące na wyposażeniu hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Odpowiedzialność taką ponoszą również opiekunowie prawni osób niepełnoletnich.
24. Administrator hali zastrzega sobie prawo obciążenia Wynajmującego kosztami za zniszczony sprzęt lub wyposażenie hali sportowej w kwocie do wartości odtworzeniowej zniszczonego sprzętu lub wyposażenia.
25. Wszelkie skaleczenia i urazy należy natychmiast zgłaszać opiekunowi grupy, osobie prowadzącej zajęcia. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się u Kierownika Hali Sportowej.
26. Osoby naruszające porządek publiczny oraz przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
27. W całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
28. W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu osób przebywających w hali sportowej, należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia, opiekuna grupy lub Kierownika Hali Sportowej.
29. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie oraz Kierownik Hali Sportowej mogą kontrolować wszystkie zajęcia, w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z hali sportowej.
30. Kierownik Hali Sportowej lub jego zastępca sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
31. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach i hali sportowej administrator i Kierownik Hali Sportowej nie ponoszą odpowiedzialności.
32. Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie, a w razie zaistniałych zniszczeń lub uszkodzeń postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Egzaminy zewnętrzne

Matura

Egzamin zawodowy

Informacje o ochronie danych osobowych

Deklaracja dostępności strony internetowej

Partnerzy szkoły

Łańcut w liczbach

Kalendarz

lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Goście na stronie

Odwiedza nas 709 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

 

Szkoła w mediach