Rok 2017-2018

budowa hali

Regulamin hali sportowej

 

Zarządzenie nr 3/2018
Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie
z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania z Powiatowej Hali Sali Sportowej im. Józefa Witka
przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie

 

Podstawa prawna:
Rozporządzeniu MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych
( Dz.U. z 2003r. nr6, poz.69)

§1

Wprowadzam Regulamin Korzystania z Powiatowej Hali Sali Sportowej im. Józefa Witka przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie.

§2

Zobowiązuję Kierownika Hali Sportowej do zapoznania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych z wyżej wymienionym Regulaminem, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§3

Regulamin zostanie udostępniony dla zainteresowanych osób na tablicy ogłoszeń
w budynku hali sportowej oraz na stronie internetowej szkoły.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POWIATOWEJ HALI SPORTOWEJ
IM. JÓZEFA WITKA
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŁAŃCUCIE

 

I. Postanowienia ogólne

1. Hala sportowa jest administrowana przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie.

2. Hala sportowa jest otwarta:
• od poniedziałku do piątku w godz.: 6.30 – 20.00
• w sobotę i niedzielę w zależności od potrzeb.

3. Na terenie obiektu hali sportowej osobą decyzyjną odpowiadającą na co dzień za porządek i przestrzeganie niniejszego regulaminu jest Kierownik Hali Sportowej.
4. Zajęcia lekcyjne WF, sekcji sportowych, klubów sportowych, grup zorganizowanych korzystających z hali sportowej mogą odbywać się tylko w obecności nauczyciela /instruktora/, trenera, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.

5. Z hali sportowej nie mogą korzystać:
• osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających,
• z przeciwwskazaniami lekarskimi.

6. Zorganizowane grupy reprezentuje opiekun, który reprezentuje grupę przed Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie oraz ustala sprawy organizacyjne i personalne, a także ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z obowiązującym regulaminem. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia.
7. Osoby fizyczne i prawne wynajmujące pomieszczenia hali sportowej korzystają z własnego sprzętu sportowego (piłki, stroje i obuwie sportowe).
8. W sprawach skarg i wniosków należy zwracać się do Kierownika Hali Sportowej.

II. Postanowienia dotyczące organizacji zajęć wychowania fizycznego

9. W godzinach od 7.10 – 15.15 hala sportowa udostępniona jest nieodpłatnie przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Powiatowych Szkołach Ponadgimnazjalnych Powiatu łańcuckiego.

10. W trakcie zajęć WF uczniowie zobowiązani są do stosowania się do następujących zasad:
• pozostawienia okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
• założenia stroju sportowego i właściwego obuwia sportowego – czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.,
• utrzymania czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych, korytarzach, pomieszczenia sportowych,
• przekazana do nauczycieli WF na czas trwania zajęć WF wartościowych przedmiotów np. zegarków, telefonów komórkowych, pieniędzy, itp.,
• uczniowie zwolnieni z zajęć WF oraz uczniowie nie ćwiczący przebywają w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela przez cały czas trwania lekcji, w zasięgu jego pola widzenia, przez cały czas lekcji pozostają pod jego opieką,
• podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu,
• zabrania się uczniom regulowania ogrzewania, używania urządzeń elektrycznych oraz samodzielnego przełączania urządzeń we wszelkiego rodzaju szafkach sterowniczych. Czynności te mogą wykonywać tylko pracownicy obsługi hali sportowej,
• osoby niszczące sprzęt lub urządzenia będące na wyposażeniu hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody /lub taką odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie/,
• na terenie hali sportowej zabrania się biegania po korytarzach, schodach, itp., stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia i kalectwo,
• wchodzenia na halę sportową i salę gimnastyczną /fitness/ w czasie przerw oraz poza obowiązującymi godzinami WF,
• wszelkie skaleczenia, urazy, kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

11. Obowiązkiem nauczycieli prowadzących zajęcia WF jest:
• pobranie kluczy do szatni uczniów przed zajęciami i zwrot kluczy po zajęciach do pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu,
• sprawowanie opieki nad uczniami w czasie przerw między lekcjami WF i w czasie zajęć WF,
• sprawdzenie porządku i stanu technicznego pomieszczeń szatni i przyległych pomieszczeń sanitarnych po każdej lekcji, w przypadku zauważonych zniszczeń zawiadomienie pracowników obsługi hali sportowej i dyrekcji szkoły,
• zgłaszanie do pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu wszelkich zauważonych niesprawności sprzętu sportowego i uszkodzeń wyposażenia pomieszczeń szatni i sanitarnych i innych,
• zapoznanie uczniów na pierwszych zajęciach WF z regulaminem hali sportowej,
• stosować kary przewidziane w statucie szkoły za nieprzestrzeganie przez uczniów niniejszego regulaminu.

III. Postanowienia dotyczące porządku i bezpieczeństwa dla grup zorganizowanych korzystających z hali sportowej w godzinach popołudniowych

12. Osoby fizyczne i osoby prawne wynajmujące pomieszczenia hali sportowej zobowiązane są do zapoznania z niniejszym regulaminem wszystkich uczestników biorących udział w organizowanym wynajmie.
13. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialne są nauczyciele WF prowadzący zajęcia oraz osoby fizyczne i osoby prawne wynajmujące halę sportową, opiekunowie grup.

14. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
• pozostawianie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
• stosowanie właściwego obuwia sportowego (czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys),
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu hali sportowej,
• utrzymywanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych,
• podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub opiekuna hali z ramienia administratora obiektu.

15. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
• palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,
• wnosić i używać sprzętu nie przeznaczonego do uprawiania sportu,
• wieszać się na obręczach i konstrukcji przeznaczonej do gry w piłkę koszykową,
• biegać po korytarzach, schodach, stwarzać zagrożenie narażając siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo,
• wspinania się po piłkochwytach zamontowanych w hali sportowej,
• wnosić i używać szklanych butelek oraz innych przedmiotów ze szkła.

16. Osoby niebiorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (kibice, widzowie) mogą przebywać na hali sportowej jedynie w wyznaczonych miejscach.
17. Zabroniony jest wstęp na halę sportową osobom postronnym i nietrzeźwym.
18. Osoby korzystające z obiektu, osoby prowadzące zajęcia, opiekunowie grup odpowiedzialne są za przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń sportowych znajdujących się na wyposażeniu hali sportowej.
19. Dostęp do sprzętu oraz wszystkich urządzeń możliwy jest jedynie za zgodą i pod opieką prowadzącego zajęcia, opiekuna grupy.
20. Zabrania się uczestnikom grupy wynajmującej halę sportową regulowania zaworów ogrzewania, używania urządzeń elektrycznych oraz samodzielnego przełączania urządzeń w szafce sterowniczej. Czynności te może wykonywać jedynie opiekun hali sportowej.
21. O wszelkiego rodzaju awariach, uszkodzeniach sprzętu należy niezwłocznie powiadomić Kierownika Hali Sportowej, lub osobę zastępującą.
22. Opiekun grupy odpowiada za czystość i porządek w szatniach oraz pomieszczeniach sanitarnych hali sportowej.
23. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia będące na wyposażeniu hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Odpowiedzialność taką ponoszą również opiekunowie prawni osób niepełnoletnich.
24. Administrator hali zastrzega sobie prawo obciążenia Wynajmującego kosztami za zniszczony sprzęt lub wyposażenie hali sportowej w kwocie do wartości odtworzeniowej zniszczonego sprzętu lub wyposażenia.
25. Wszelkie skaleczenia i urazy należy natychmiast zgłaszać opiekunowi grupy, osobie prowadzącej zajęcia. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się u Kierownika Hali Sportowej.
26. Osoby naruszające porządek publiczny oraz przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
27. W całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
28. W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu osób przebywających w hali sportowej, należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia, opiekuna grupy lub Kierownika Hali Sportowej.
29. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie oraz Kierownik Hali Sportowej mogą kontrolować wszystkie zajęcia, w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z hali sportowej.
30. Kierownik Hali Sportowej lub jego zastępca sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
31. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach i hali sportowej administrator i Kierownik Hali Sportowej nie ponoszą odpowiedzialności.
32. Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie, a w razie zaistniałych zniszczeń lub uszkodzeń postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Relacja z otwarcia hali

     3 września br. w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie miała miejsce Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019, połączona z nadaniem im. Józefa Witka Powiatowej Hali Sportowej, mieszczącej się przy szkole. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupa Adama Szala – Metropolity Przemyskiego i ks. Biskupa Mariana Buczka. Mszę koncelebrowali: ks. Tadeusz Kocór – proboszcz Parafii Św. Stanisława Biskupa w Łańcucie, ks. Marek Blecharczyk – proboszcz Parafii Św. Michała Archanioła w Łańcucie, ks. Artur Janiec – Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz księża z dekanatu i okolic. W trakcie liturgii ks. Arcybiskup Adam Szal dokonał poświęcenia Powiatowej Hali Sportowej oraz pamiątkowej tablicy, ufundowanej z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Mszę św. pięknym wykonaniem pieśni religijnych uświetnił Zespół Amiculus, pod kierunkiem p. Katarzyny Wrony – Bar oraz p. Jacek Lalicki – dyrektor Zespołu Szkół w Krzemienicy.

    Oficjalnego otwarcia hali przez uroczyste przecięcie wstęgi dokonali: starosta Powiatu Łańcuckiego p. Adam Krzysztoń, ks. Arcybiskup Adam Szal, ks. Biskup Marian Buczek, poseł na Sejm RP - Kazimierz Gołojuch, senator RP - Aleksander Bobko, Wojewoda Podkarpacki - Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego - Władysław Ortyl, Podkarpacki Kurator Oświaty - Małgorzata Rauch, p. Małgorzata Sońska – córka Pana Józefa Witka oraz dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie - Marek Miezin. Następnie starosta Adam Krzysztoń powitał wszystkich zebranych i zaprezentował kolejne etapy budowy hali sportowej. Poseł Kazimierz Gołojuch odczytał list od Marszałka Sejmu - Marka Kuchcińskiego. Kurator Małgorzata Rauch odczytała list od Ministra Edukacji Narodowej - Anny Zalewskiej. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: wojewoda Ewa Leniart, marszałek Władysław Ortyl oraz dyrektor Marek Miezin.

    Wśród licznie przybyłych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością znaleźli się m.in. dyrektorzy Szkoły: p. Stefan Ruta, p. Eugeniusz Szal, p. Ryszard Fus i p. Stanisław Hudyma. Nie zabrakło też młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wraz z dyrekcją i nauczycielami. Podczas części artystycznej wszyscy mogli podziwiać występy Zespołu Tanecznego "Gracja", działającego pod kierunkiem p. Bogusławy Bieniasz przy Zespole Placówek Oświatowych w Łańcucie. Ponadto na scenie wystąpili uczniowie ZST, działający w szkolnym kole artystycznym: Paulina Wikiera, Alina Winiarz, Aleksandra Trojnar, Weronika Zagrobelna, Natalia Szpytma, Krystian Szewczyk i Patryk Bielecki. Z pasją i zaangażowaniem przybliżyli życie oraz działalność wyjątkowego człowieka – społecznika: Pana Józefa Witka, patrona nowo otwartej Powiatowej Hali Sportowej. Występ młodzieży zrobił niezwykłe wrażenie i wzruszył zebranych. Uczniów do występu przygotowały p. Beata Bujak i p. Kamila Konieczny.

    Na zakończenie uroczystości wszyscy mogli zwiedzić nowy, piękny obiekt oraz zobaczyć wystawę pt. „Ojcowie Niepodległości”, przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej, a także obejrzeć pamiątki, związane z patronem hali. Był to z pewnością wyjątkowy dzień. Tym ważniejszy, że przypadający w roku szczególnym, w którym świętujemy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie zyskał nowoczesny obiekt, który będzie służył przez kolejne dziesięciolecia następnym pokoleniom uczniów i całej społeczności lokalnej.

B. Bujak

Fotorelacja z otwarcia nowej hali znajduje się w zakładce: Hala sportowa im. Józefa Witka przy ZST w Łańcucie.

Historia budowy hali

HISTORIA BUDOWY HALI SPORTOWEJ IM. JÓZEFA WITKA
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŁAŃCUCIE


   W dniu 5 czerwca 2018 r. na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łańcucie w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie została odebrana i przekazana do użytku pełnowymiarowa powiatowa hala sportowa im. Józefa Witka. Nowa inwestycja, bardzo potrzebna i oczekiwana przez środowisko uczniowskie i sportowe szkół ponadgimnazjalnych powiatu łańcuckiego została usytuowana na terenie boisk szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie, które pod względem wielkości powierzchni umożliwiały lokalizację tego typu obiektu, a dodatkowe atuty takie jak; położenie w pięknym malowniczym parku szkolnym położonym w sąsiedztwie Muzeum Zamku w Łańcucie,w bezpośredniej bliskości bursy szkolnej i centrum miasta Łańcuta sprzyjały tej lokalizacji.

   Pomysł budowy powiatowej hali sportowej, pojawił się kilka lat wcześniej jednak ze względu na brak odpowiednio dużych środków finansowych nie został zrealizowany. Potrzeby i aspiracje środowiska uczniów, nauczycieli, szkół ponadgimnazjalnych , jak również władz powiatowych spowodowały, że od samego początku Państwo Radni V kadencji na czele z Panem Starostą Adamem Krzysztoniem, przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Panem mgr Marianem Kurkiem bardzo mocno wspierali działania, aby inwestycja ta została rozpoczęta i zakończona w trakcie bieżącej kadencji Rady Powiatu Łańcuckiego. Dodatkowo okolicznością sprzyjającą realizacji tej inwestycji była możliwość pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursów ogłaszanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

   Aby spełnić warunki wymagane do złożenia wniosku w ramach konkursów ogłaszanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego przystąpiono do przygotowania dokumentacji projektowej przyszłej hali sportowej. W tym celu wyłoniono firmę projektową pn. „BR” Pracownia Architektoniczna – Nycz Remigiusz, z siedzibą w Łańcucie, której powierzono przygotowanie dokumentacji kosztorysowo - budowlanej przyszłej hali sportowej. Wykonanie dokumentacji wymagało dodatkowych uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków w Rzeszowie ponieważ teren boisk szkolnych ZST znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską. Rezultat pracy Pana mgr Remigiusza Nycza w pełni spełnił oczekiwania zamawiającego, powstał autorski projekt budowy wielofunkcyjnej hali sportowej, obiektu bardzo nowoczesnego pod względem architektonicznym, a jednocześnie funkcjonalnego pod względem użytkowym, wyposażonego w nowatorskie rozwiązania dotyczące pozyskania energii ze źródeł odnawialnych /fotowoltaika/, i wykorzystanie jej do ogrzewania i wentylacji pomieszczeń. Dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z podpisaną umową i odebrana w dniu w wyznaczonym terminie. Pozwolenie na budowę budynku hali sportowej zostało wydane w dniu 22 czerwca 2016 r. przez Starostę Powiatu Łańcuckiego.

   Kolejnym krokiem jakiemu musiały sprostać władze powiatu łańcuckiego było zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania. W tym celu został opracowany wniosek przez pracowników Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Łańcucie pn. „Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego”, który został złożony w dniu 12 stycznia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie w ramach ogłoszonego konkursu pn. „ Dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna. Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ. Wniosek w pełni spełnił kryteria konkursu, uzyskał akceptację zespołu oceniającego i w dniu 25 lipca 2016 r. r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w wysokości 2 999 741,17 zł. W tym na halę sportową w wysokości 2 397 676,39 zł.

   Możliwość pozyskania dodatkowych środków na budowę hali sportowej skłoniły władze powiatu do wystąpienia z wnioskiem o kolejną dotację. Tym razem rozpoczęto starania o środki pochodzące z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2017. 

   W tym celu został opracowany wniosek przez pracowników Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łańcucie, który złożono w dniu 6 września 2017 r. Po jego rozpatrzeniu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 3 300 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie”.

   Po zabezpieczeniu środków finansowych zostały wszczęte prace związane z wyłonieniem wykonawcy budowy hali sportowej. W dniu 19 stycznia 2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę szkolnej hali sportowej w ZST w Łańcucie. Wyniki przetargu zostały ogłoszone w dniu 17 lutego 2017 r., najkorzystniejszą ofertę budowy hali sportowej złożyła Firma Remontowo-Budowlana PIOTROWSKI. W dniu 28 lutego 2017 r. w starostwie powiatowym została podpisana umowa z wykonawcą - Firmą Remontowo-Budowlaną „PIOTROWSKI” z Wiązownicy. Koszt inwestycji na podstawie przedstawionego kosztorysu wykonawcy wyniósł 7 199 001,53 zł.

   Prace budowlane zostały rozpoczęte w dniu 8 marca 2017 r. i trwały do 9 maja 2018 r. r. W trakcie ich realizacji powstał obiekt sportowy 2 – kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 2 093 m2 i kubaturze 19 100 m3, w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zasadniczą jego częścią jest:
- sala sportowa, na parterze do gier zespołowych o wymiarach 45,60x26,00 przy wysokości od 770 cm do 943 cm, w której znajdą się pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz dwa treningowe boiska do piłki siatkowej i 4 kosze treningowe /w poprzek sali/.
Od strony zachodniej w sali sportowej umieszczono systemowe trybuny teleskopowe z 192 miejscami siedzącymi.
- sala gimnastyczna, na poddaszu o powierzchni 153 m2 z przeznaczeniem na aerobik, fitness i siłownię.

Ponadto w budynku na poszczególnych kondygnacjach zaplanowano:
Parter:
- pomieszczenie administracyjne dla pracowników,
- pomieszczenie socjalne dla pracowników,
- pomieszczenie gospodarcze dla pracowników,
- szatnia ogólnodostępna,
- szatnia dla osób niepełnosprawnych uczestników zawodów z zapleczem sanitarnym,
- pokój trenera – 2 pomieszczenia z zapleczem sanitarnym,
- magazyn na sprzęt sportowy,
- toalety – 2 pomieszczenia /dla kobiet i mężczyzn/ogólnodostępne,
- toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Ogólna powierzchnia - 1 521,44 m²
Piętro:
- szatnie – 6 pomieszczeń z zapleczem sanitarnym,
- wentylatornia.
Ogólna powierzchnia – 263,45 m2
Poddasze:
- pomieszczenie techniczne,
- pokój trenera,
- pomieszczenie sanitarne /wc/,
- kotłownia.
Ogólna powierzchnia – 235,99 m2
Piwnica:
- pomieszczenie techniczne /magazynowe/,
Ogólna powierzchnia - 72,65 m²

   Całkowita wartość wykonanych prac budowlanych wyniosła 7 362 211,95 zł, w tym środki własne Powiatu łańcuckiego stanowiły 1 664 152,37 zł. Zabezpieczono również środki finansowe na całościowe wyposażenie pomieszczeń sportowych, sanitarnych, szatni i gabinetów nauczycieli WF w wysokości 730 000 zł.

   W budynku hali sportowej w godzinach dopołudniowych będą odbywać się zajęcia sportowe w ramach lekcji wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkól Technicznych, w godzinach popołudniowych zajęcia sekcji sportowych gier zespołowych, tańca, sportów siłowych zorganizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu łańcuckiego.

   W zajęciach sekcji sportowych wezmą udział m. in zawodnicy Klubu Sportowego „LUKS” Zieloni Łańcut, działającego przy ZST w Łańcucie. Zawodnicy tego klubu, uczniowie i absolwenci szkoły to wielokrotni mistrzowie Polski i świata w konkurencjach siłowych – wyciskaniu sztangi leżąc.

   W dniu 26 czerwca 2018 r. dla upamiętnienia wybitnej i zasłużonej postaci Pana Józefa Witka, przyjaciela młodzieży, działacza sportowego, radnego Rady Miejskiej w latach 1994 – 1998 i Rady Powiatu w latach 1998 – 2002, Zarząd Powiatu Łańcuckiego dla wybudowanej powiatowej hali sportowej przy Zespole szkół Technicznych w Łańcucie postanowił nadać nazwę: Powiatowa Hala Sportowa im. Józefa Witka.

Budowa hali sportowej

harmonogram budowy hali

Kronika fotograficzna budowy hali sportowej

Kronika fotograficzna budowy hali sportowej

Projekt hali sportowej na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie

Podpisanie umowy na budowę hali sportowej na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie /28.02.2017 r./. 

Prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod budowę hali sportowej /marzec 2017 r./. 

Egzaminy zewnętrzne

Matura

Egzamin zawodowy

Informacje o ochronie danych osobowych

Deklaracja dostępności strony internetowej

Partnerzy szkoły

Łańcut w liczbach

Kalendarz

lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Goście na stronie

Odwiedza nas 520 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

 

Szkoła w mediach